Hospital Address

Sanglah Hospitaly

Jl. Pulau Nias Denpasar

Phone : (0361) 227911- 227915